Vše o nákupu »

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti           Mc TREE a.s., IČ 25071939, se sídlem Praha 9, Živanická 26, PSČ 190 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4246, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.


Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě jednotlivého zboží. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající vysvětlí v záručním listě srozumitelným způsobem obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.

Záruční doba

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. V případě výskytu vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, kupující může uplatnit zajištění opravy na telefonním čísle uvedeném v záručním listě.

Záruční podmínky

Kupujícímu doporučujeme pečlivě zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud je zjištěno mechanické poškození, vyhotoví se písemný záznam o poškození na dodací nebo přepravní list a prodávající se s kupujícím dohodne na způsobu řešení.

O výrobní vadě, která brání řádnému užívání zakoupeného zboží, doporučujeme bez zbytečného odkladu vyrozumět prodávajícího na emailovou adresu prodejna@mctree.cz. Pověřený pracovník prodávajícího bude kupujícího kontaktovat s řešením vzniklé situace.

Místem pro uplatnění reklamace je:

Reklamované zboží může kupující odeslat přepravní službou na adresu prodávajícího:

Mc TREE a.s., Na Poříčí 27 Praha 1, 110 00 nebo autorizovaného servisu.

Reklamované zboží musí být důkladně zabaleno s ohledem na způsob přepravy, tak aby se zabránilo jeho poškození.

K reklamovanému zboží kupující přiloží podrobný popis vady a kontaktní údaje na kupujícího, zejména zpáteční adresu. Kupující k reklamovanému zboží přiloží kopii dokladu o koupi a zaplacení zboží. Kupující -  spotřebitel má právo prokázat koupi zboží u prodávajícího i jinými způsoby, přesto doporučujeme přiložit uvedené doklady.

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Vyřízení reklamace

Reklamace kupujícího-spotřebitele bude vyřízena ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly skutečně účelně vynaloženy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Byla - li na zboží poskytnuta prodloužená záruka a kupující v době jejího trvání dostane v rámci vyřízení reklamace zboží nové, nevztahuje se na toto nové zboží automaticky opět prodloužená záruka, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován písemně či telefonicky.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamačního řízení a musí prokázat svoji totožnost úředním dokladem.

Kontakty

Mc TREE a.s.
Kancelář: Hlavní 238,
250 89 Lázně Toušeň
IČ: 25071939
DIČ: CZ25071939

e-mail: prodejna@mctree.cz

Sídlo společnosti

Mc TREE, a.s.
Živanická 26
Praha 9 - 190 17
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4246.

Vzorková prodejna Mc TREE a.s.

Na Poříčí 27
11000 Praha 1
otvírací doba
Pondělí - Pátek: 9:00 - 19:00
Sobota: 9:00 - 13:00
tel: +420 222 324 820
tel+fax: +420 224 810 831
tel+fax: +420 222 317 726

e-mail: prodejna@mctree.cz

Splátkový prodej

tel: +420 724 147 096

Seznam míst pro zpětný odběr použitých výrobků

http://www.elektrowin.cz/sber-a-svoz/obce/seznam-mist-zpetneho-odberu/


zavřít