Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat a zpracovávat údaje o jeho osobě (zejména jeho jméno a příjmení, akademické tituly, rodné číslo, příp. IČO, datum narození, adresy bydliště, telefonní a faxové spojení či elektronickou adresu), v této Smlouvě a dalších navazujících smlouvách a dokumentech, včetně archivování smluv a dokumentů podle zvláštních předpisů. Kupující dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny spolupracujícím dodavatelům, partnerům, zprostředkovatelům, anebo společníkům a poradcům prodávajícího. Souhlas podle tohoto článku je udělen na dobu nutnou pro plnění povinností z této Smlouvy, minimálně však na období pěti (5) let. Osobní údaje budou užity zejména za účelem jednání o smluvních vztazích mezi Stranami, plnění smluv uzavřených mezi Stranami, nabízení obchodu nebo služeb kupujícímu, plnění závazků a pro tvorbu statistik prodeje.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Mc TREE a.s. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek http://www.kvalitni-spotrebice.cz/, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket (jméno, příjmení, uživatelské jméno, adresa bydliště, adresa firmy, email, heslo, telefon, jméno firmy, IČ a DIČ), a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Mc TREE a.s. údaje zlikviduje.

Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Mc TREE a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Poskytování dat

Vaše údaje a data, které uvádíte na našich obchodech, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost Mc TREE a.s., s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, jako jsou např. banky. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.


zavřít